Vergi Takvimi

    hk1    hk2    hk3    hk4    hk5    hk6

pg

fl

Ekonomi Haberleri

Hata
  • Besleme bilgisi yüklenirken hata oluştu
  • http://www.muhasebeturk.org/haberler.feed?type=rss

Sayfa Başı

Asgari Ücretler

Demirbaş ve Amortisman Sınırı

Amortisman Listesi (Tüm Tebliğler Birleştirilmiş Halde)

SSK Taban ve Tavan Ücretleri

İşsizlik Sigortası Oranı

Yazar Kasa Fişi Kesme Sınırı

Yemek Yardımı Muafiyeti (GV)

Kira Stopajı Oranı

Geçici Vergi Oranları

Kıdem Tazminatı Tavanı

Usulsüzlük Cezaları

Kapıcı Özet Maaş Hesabı

Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler)

Yeniden Değerleme Oranları

Fatura Kullanma Mecburiyeti

Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri

En az ceza haddi

Tahakkuktan Vazgeçme

Yürürlük Tarihlerine Göre Gecikme Zammı Tutarları

Yürürlük Tarihlerine Göre Tecil Faizi Oranları

Mesken Kira Gelirlerinde İstisna

Yıllık Ücretli İzin

İhbar Bildirim Süreleri

50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Sakat, Özürlü, Terör)

Büyükşehir Belediyesi Olan İller Listesi

Emlak Vergisi Oranları

İdari Para Cezaları (SSK)

Tevkifat Oranları

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (I Sayılı Tablo)

Sakatlık İndirim Oranları

İşçilik Maliyetleri

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

Bildirim ve Süreler

Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması İle Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması

VUK'da Kanuni ve İdari Süreler

Çıraklar İçin Asgari Ücret

SM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK. md.82)

SGK Yemek Muafiyeti

Aile ve Çocuk Yardımları

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları

İş Kanunu İdari Para Cezaları

Ücretlerde Damga Vergisi Oranı

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları

Form Ba, Bs...

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeli (GVK 47/2)

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler (GVK 48)

Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (Mükerrer 80)

Bankaların Karşılıksız Çeklerde Ödeme Yükümlülüğü

SGK Primine Tabi Olan Olmayan Kazançlar

506 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları

Çevre Temizlik Vergileri

Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler (1974-2012 Yılları)

SGK İşten Çıkış Kodları

SGK 4/1A Belge Türleri

SGK 4/1A Belge Türleri ve Prim Oranları

SGK Eksik Gün Nedenleri

Nispi Harç Oranları ve Maktu Harçlar

Damga Vergisi Oranları (Muhtasar, KDV, Kira Kontratı vb.)

Yurt Dışı Çıkış Yasağı Haddi (Sınırı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler (Harcırah)

Yurtdışı Gündelikler (Harcırah)

Yurtiçi Gündelikler (Harcırah)

Vergi Sorumluluğu Kapsamında Tevkifat Uygulamasından Doğan İşlemler (KDVK, md.9)

İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Özel Sağlık Sigortalarına ve Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Muafiyeti

Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöreler

m2 İnşaat Maliyet Bedelleri (2000-2012)

Değerli Kağıt Bedelleri

Dava Açma Süreleri

AGİ (Asgari Geçim İndirimi) Tutarları

Bilgi Vermekten Çekinenler ile 256, 257 ve Mükerrer 257 nci Madde Hükmüne Uymayanlar İçin Ceza (Mükerrer Madde 355)

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda Yer Alan İdari Para Cezaları

Kısmi KDV Tevkifat Oranları

 

 

 

ASGARİ ÜCRETLER

16 Yaşından Büyükler için (01.01.2012 - 30.06.2012)

886,50   

16 Yaşından Büyükler için (01.07.2012 - 31.12.2012)

940,50   

16 Yaşından Küçükler için (01.01.2012 - 30.06.2012)

760,50   

16 Yaşından Küçükler için (01.07.2012 - 31.12.2012)

805,50   

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 393)

Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar (01.01.2012 Tarihinden itibaren)

770,00   

AMORTİSMANLAR

VUK, 330, 339, 365, 389, 399 Sayılı Tebliğler Birleştirilmiş Halde

Tıklayınız

PRİME ESAS KAZANÇ TABAN VE TAVAN MATRAHLARI

Taban (01.01.2012-30.06.2012 Tarihleri arası)

886,50  

Tavan (01.01.2012-30.06.2012 Tarihleri arası) Taban (x) 6.5

5.762,40  

Taban (01.07.2012-31.12.2012 Tarihleri arası)

940,50  

Tavan (01.07.2012-31.12.2012 Tarihleri arası) Taban (x) 6.5

6.113,40  

İŞSİZLİK SİGORTASI ORANLARI

İşçi Payı

1  

İşveren Payı

2  

Devlet Payı

1  

 

YAZAR KASA FİŞİ KESME SINIRI

Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı ( 01.01.2012)

770,00   

YEMEK YARDIMI MUAFİYETİ (Gelir Vergisi Yönünden) (GVK Tebliği 280)

Hizmet Erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarı (2012)

11,70  

KİRA STOPAJI ORANI

Kiralarda stopaj (01.01.2007 den itibaren)

% 20  

GEÇİCİ VERGİ ORANLARI

Gelir Vergisi Mükelleflerinde (2006 I. Dönemden itibaren)

 15  

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde (2006 II. Dönemden itibaren)

 20  

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Kıdem Tazminatı Tavanı İçin

Tıklayınız

USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK Md. 352)

Birinci ve İkinci Derece Usulsüzlükler İçin

Tıklayınız

KAPICI ÖZET MAAŞ HESABI

01.01 - 30.06.2012

01.07 - 31.12.2012

Brüt ücreti

886,50  

940,50  

İşçi SGK Primi (%14)

124,11  

131,67  

İşsizlik Sigortası Primi (%1)

8,87  

9,41  

Gelir Vergisi (% 0)

00,00  

,00  

Damga Vergisi (%0,0)

00,00  

,00  

Kesintiler Toplamı

132,98  

141,08  

Net Ücret

753,52  

799,42  

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2012)

10.000 TL’ye kadar

  %15  

25.000 TL’nin 10.000 TL’si için 1.500 TL, fazlası

 %20  

58.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL fazlası

 %27  

58.000 TL’den fazlasının 58.000 TL'si için 13.410 TL fazlası

 %35  

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2012) (ÜCRETLİLER)

10.000 TL’ye kadar

  %15  

25.000 TL’nin 10.000 TL’si için 1500 TL, fazlası

 %20  

88.000 TL'nin .25000 TL’si için 4.500 TL, fazlası

 %27  

88.000 TL’den fazlasının  88.000 TL’si için 21.510 TL, fazlası

 %35  

YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

Yeniden Değerleme Oranları

Tıklayınız

FATURA KULLANMA MECBURİYETİ (VUK Md. 232)

Fatura Kullanma Mecburiyeti

770,00  

BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK Mükerrer Md.177)
Yıllık Alış Tutarı

140.000  

Yıllık Satış Tutarı

190.000  

Gayrisafi İş Hasılatı ile Yıllık Satış Tutarı Toplamı

77.000  

İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı

140.000  

EN AZ CEZA HADDİ (VUK Md.343)

Damga Vergisinde

8,80  

Diğer Vergilerde

18,00  

TAHAKKUKTAN VAZGEÇME (VUK Mükerrer Md. 115) 

Tahakkuktan Vazgeçme

20,00  

 

YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE GECİKME ZAMMI
Yürürlük Tarihlerine Göre Gecikme Zammı

Tıklayınız

YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE TECİL FAİZİ

Yürürlük Tarihlerine Göre Tecil Faizi

Tıklayınız

MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA
2012 Yılı İstisna Tutarı (GVK Tebliği ....)

3.000,00  

2011 Yılı İstisna Tutarı (GVK Tebliği 278)

2.800,00  

Eski Yıllar İçin (1999-...)

Tıklayınız  

YILLIK ÜCRETLİ İZİN

Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)

 14 Gün  

Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara  

 20 Gün  

Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar

 26 Gün  

Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi

  En az 20 Gün  

İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ
Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için

 2 hafta  

Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için

 4 hafta  

Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için

 6 hafta  

Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için

 8 hafta  

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLAN İLLER LİSTESİ

Adana

Bursa

Eskişehir

İzmir

Konya 

Adapazarı (Sakarya)

Diyarbakır

G.Antep

Kayseri

Mersin 

Ankara

Erzurum

İstanbul

Kocaeli (İzmit)

Samsun 

Antalya

 

 

 

 

EMLAK VERGİSİ ORANLARI

3030 Sayılı Kanunun uygulandığı büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar  için

Adapazarı İli'nde 2002-2005 Yılları arası normal oranlar uygulanacak.

 Normal Oranlar

Binalarda (meskenlerde)

Binde 2

 Binde 1

Binalarda (diğerlerinde)

Binde 4

 Binde 2

Arsalarda

 Binde 6

 Binde 3

Arazilerde

 Binde 2

 Binde 1

İDARİ PARA CEZALARI (5510 SK)

Tıklayınız

TEVKİFAT ORANLARI

Gelir Vergisi Kanunu Madde 94

Tıklayınız

DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR (I SAYILI TABLO)

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (I Sayılı Tablo) ve Oranları

 Tıklayınız

SAKATLIK İNDİRİM ORANLARI (GVK Tebliği 280)

I. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 80'ini Kaybedenler)

770,00  

II. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 60'ını Kaybedenler)

380,00  

III. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 40'ını Kaybedenler)

180,00  

 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları

 

Özel Sektör

Kamu

   

 

   

Özürlü

3

4

Eski Hükümlü

0

2

Tercihe Bağlı Özürlü/Eski Hükümlü Oranı

0

 

Terör Mağduru

0

 

İŞÇİLİK MALİYETLERİ

Asgari Ücret Üzerinden İşçilik Maliyetleri (2012)

İşveren Payı % 19,5 % 20, Kapıcı Maliyeti, Emekli Maliyeti, Asgari Ücret Karşılaştırmaları

Tıklayınız

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN FAİZ ORANLARI

TCMB Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları

 Tıklayınız

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

  Tıklayınız

BİLDİRİM VE SÜRELER

İşe Başlama, Adres Değişikliği, Yazar Kasa, Nakil, Ölüm

  Tıklayınız

FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI İLE DİĞER ŞEKİL USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI CEZALARI (VUK Md. 353)

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması

  Tıklayınız

 

VUK'DA KANUNİ  VE İDARİ SÜRELER

Vergi Usul Kanununda Kanuni ve İdari Süreler

Tıklayınız

ÇIRAKLAR İÇİN ASGARİ ÜCRET

16 Yaşından Büyükler-Küçükler İçin

Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Beceri Eğitimi Gören Öğrencilerin Prime Esas Kazançları

Tıklayınız 

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜAVİRLİK ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

2012 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

Tıklayınız

ARIZI  KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA (GVK md. 82)

2012 Takvim Yılı gelirlerine uygulanmak üzere

20.000,00 

 SGK YEMEK MUAFİYETİ

Sigorta Primlerinin Hesabına Esas Tutulacak Kazançların Aylık Tutarının Tespitinde Nazara Alınmayacak Olan Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zamlarının Günlük ve Aylık Tutarları Tıklayınız!

 

01.01.2012 - 30.06.2012

Yemek Muafiyeti = Fiili Çalışılan Gün Sayısı x 1,77

(886,50/30=29,55x%6=1,77)

 

01.07.2012- 31.12.2012

Yemek Muafiyeti = Fiili Çalışılan Gün Sayısı x 1,88

(940,50/30=31,35x%6=1,88)

 

Tıklayınız

 AİLE VE ÇOCUK YARDIMLARI (MUAFİYETLER)

 

01.01.2012 -30.06.2012 (886,50)

 

SGK

1 çocuk için yardım (886,50x%2) 17,73 TL

Aile yardımı 88,65 TL olarak uygulanacak. (886,50 x % 10)

 

01.07.2012 -31.12.2012 (940,50)

 

SGK

1 çocuk için yardım (940,50x%2) 18,81 TL

Aile yardımı 94,05 TL olarak uygulanacak. (940,50 x % 10)

 

01.01.2012 -30.06.2012

VERGİ

1 çocuk için yardım 17,21

Aile yardımı 146,89

 

01.07.2012 -31.12.2012

VERGİ

1 çocuk için yardım 17,90

Aile yardımı 152,77

 

SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE ZAMMI TABLOSU

 KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ ORANLARI

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları

Tıklayınız 

İŞ KANUNU (4857) İDARİ PARA CEZALARI

2003-2012 Yılları

Tıklayınız

ÜCRETLERDE DAMGA VERGİSİ ORANI

01.01.2010 Tarihinden İtibaren

%06,6  

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ

2012 Yılı

Tıklayınız

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA MİKTARLARI (V.İ.V.K. MAD:4-b,d,e)

Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde

130.589,00  

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde

261.336,00  

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde

3.010,00  

Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde

3.010,00  

TARİFE

 

                                                                            Veraset yoluyla intikallerde   İvazsız intikallerde

                          Matrah                                                vergi oranı (yüzde)          vergi oranı (yüzde)

 

İlk                    180.000 TL için                                              1                                    10

Sonra gelen       400.000 TL için                                              3                                    15

Sonra gelen       880.000 TL için                                              5                                    20

Sonra gelen       1.700.000 TL için                                            7                                   25

Matrahın           3.160.000 TL’yi aşan bölümü için                     10                                   30

 

FORM Ba, Bs

Ocak 2010 Ayından İtibaren Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:396)

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 381 (2008) (KDV Hariç, ÖTV Dahil)     8.000,00

 

Tıklayınız 

 

BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARINDAN OLAN İŞYERİ KİRA BEDELİ (GVK 47/2)

Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde

5.000,00  

Diğer Yerlerde

3.500,00  

6322 Sayılı Kanunla Getirilen Yenilikler

...

MADDE 7- 193 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

 

“Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Basit usulün şartlarını haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden, 47 nci maddede yazılı şartları taşıyanlardan arka arkaya iki hesap döneminin iş hacmi 48 inci maddede yazılı hadlerden düşük olanlar, yazılı talepleri üzerine bu şartın gerçekleşmesini takip eden takvim yılından başlayarak basit usule geçebilirler. İşin eş ve çocuklara devri halinde iş hacminin hesabında devirden önceki süreler de dikkate alınır. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilenler hiçbir suretle basit usulde vergilendirilmezler.”

 

“Gerçek usulde vergilendirilmekte iken işini terk eden mükellefler ile basit usulün şartlarını kaybedenlerden gerçek usulde vergilendirilmeye başlamadan önce işini terk eden mükellefler, terk tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönemezler. Bu hüküm, işin eş veya çocuklara devri halinde de uygulanır.

 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

 

...

 

MADDE 13-193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

“Basit usulde vergilendirmeye geçişte sürelerin hesabı:

 

GEÇİCİ MADDE 81- 46 ncı maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan şartların tespitine 1/1/2012 tarihinden itibaren başlanır.”

...

 

Son Değişiklikler İçin Gelir Vergisi Genel Tebliği 283 - Md. 3'e bakınız

 

 

 

 

BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARINI BELİRLEYEN HADLER (GVK 48)

1 Numaralı Bent İçin  TL

70.000,00 - 105.000,00  

2 Numaralı Bent İçin  TL

35.000,00  

3 Numaralı Bent İçin  TL

70.000,00  

 

DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI (Mükerrer 80) 

2012 Takvim Yılı İçin

8.800,00  

BANKALARIN KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ TUTARI

Bankanın sorumlu olduğu miktar

            

MADDE 4 – (1) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

            

a) Karşılığının hiç bulunmaması halinde,


1) Çek bedeli altıyüzellibeş Türk Lirası veya üzerinde ise yediyüzyirmibeş Türk Lirası,

            

2) Çek bedeli yediyüzyirmibeş Türk Lirasının altında ise çek bedelini,


b) Karşılığının kısmen bulunması halinde,


1) Çek bedeli altıyüzellibeş Türk Lirası veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı yediyüzyirmibeş Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,


2) Çek bedeli altıyüzellibeş Türk Lirasının üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak yediyüzyirmibeş Türk Lirasını

            

ödemekle yükümlüdür.

...

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğden önce yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için altıyüz Türk Lirasına kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için altıyüz Türk Lirasına tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür.

 

Tıklayınız 

SGK PRİMİNE TABİ OLAN-OLMAYAN KAZANÇLAR

SGK Primine Tabi Olan-Olmayan Kazançlar

Tıklayınız

5510 SAYILI KANUN İDARİ PARA CEZALARI
5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları

Tıklayınız

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİ
2012 Yılı Vergileri

Tıklayınız

TEFE ORANLARI (1994/100)
Toptan Eşya Fiyat Endeksleri

Tıklayınız

YILLAR İTİBARİYLE ASGARİ ÜCRETLER
1974-2012 Yılları Arası Asgari Ücretler

Tıklayınız

SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI
SGK İşten Çıkış Kodları

Tıklayınız

SGK 4/1A BELGE TÜRLERİ

Tıklayınız

SGK 4/1A Belge Türleri

SGK 4/1A BELGE TÜRLERİ ve PRİM ORANLARI
SGK 4/1A Belge Türleri ve Prim Oranları Tablosu

Tıklayınız

SGK EKSİK GÜN NEDENLERİ
SGK Eksik Gün Nedenleri

Tıklayınız

NİSPİ HARÇ ORANLARI VE MAKTU HARÇLAR
2012 Yılı Nispi Harç Oranları ve Maktu Harçlar

Tıklayınız

DAMGA VERGİSİ ORANLARI
2012 Yılı Damga Vergisi Oranları (Muhtasar, KDV, Kira Kontratı vb.)

Tıklayınız

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI HADDİ (SINIRI)

06 Haziran 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26898 (Mükerrer)

 

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNDA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 

Kanun No. 5766 

Kabul Tarihi: 4/6/2008

 

...

 

MADDE 5 – 6183 sayılı Kanuna 36 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 36/A maddesi eklenmiştir.

 

"Yurt dışı çıkış tahdidi:

 

MADDE 36/A – Devlete ait olup 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamına giren amme alacakları ile bunlara ait zam ve cezalarını ödeme emrinin tebliğ tarihini takip eden yedi gün içerisinde ödemeyen ya da bu Kanun hükümleri uyarınca hakkında bu alacaklar nedeniyle ihtiyati haciz kararı alınan amme borçlusunun yurt dışına çıkışı, alacaklı tahsil dairesinin talebi halinde ilgili makamlarca engellenir.

 

Yurt dışı çıkış tahdidi, yüzbin Yeni Türk Lirası ve üzerinde olan teminat altına alınmamış amme alacağı için uygulanır. Bakanlar Kurulu, bu tutarı on katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye ve yeniden kanuni tutarına getirmeye yetkilidir.

 

Amme alacağına karşılık teminat alınması, alacağın tecil edilmesi, borçlunun aciz halinin tespit edilmesi, yargı mercilerince amme alacağının takibinin durdurulmasına karar verilmesi veya takibin kanunen durdurulması gereken diğer hallerde yurt dışı çıkış tahdidi, alacaklı tahsil dairesinin talebi üzerine ilgili makamlarca kaldırılır.

            

Amme borçlusu hakkında uygulanan yurt dışı çıkış tahdidi, hastalık, iş bağlantısı gibi hallerde alacaklı tahsil dairesinin uygun görmesi ve bildirimi üzerine ilgili makamlar tarafından kaldırılır. Bu fıkraya göre yurt dışı çıkış tahdidinin kaldırılmış olması yeniden tatbikine mani değildir.

            

Amme borçlusuyla birlikte amme alacağının ödenmesinden sorumlu olan ve bu Kanuna göre amme borçlusu sayılan kişiler hakkında da bu maddede yer alan esaslara göre yurt dışı çıkış tahdidi uygulanır.

            

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."

 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLER

BKK

Tıklayınız

YURT DIŞI GÜNDELİKLER

BKK

Tıklayınız

VERGİ SORUMLULUĞU KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASINDAN DOĞAN İŞLEMLER: (KDVK, md.9)

 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No:117) (14.04.12)

Tıklayınız

İŞVERENLER TARAFINDAN SİGORTALILAR İÇİN ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARINA ve BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ ve BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYLARI SGK MUAFİYETİ

 Brüt Aylık Asgari Ücret x % 30 = İstisna Tutarı

Tıklayınız

KALKINMADA BİRİNCİ DERECEDE ÖNCELİKLİ YÖRELER

 Kalkınmada Öncelikli Yöreler Listesi (Birinci Derecede Öncelikli Yöreler)

Tıklayınız

m2 İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ

 2000-2012 Yılları m2 İnşaat Maliyet Bedelleri

Tıklayınız

DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

 2012 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri (Noter Kağıtları, Pasaportlar, Nüfus Cüzdanlari, Sürücü Belgeleri vb.)

Tıklayınız

DAVA AÇMA SÜRELERİ

 Dava Konusu, Dava Açılacak Mahkeme, Dava Açma Süresi...

Tıklayınız

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI

 Asgari Geçim İndirimi Tutarları (2012)

Tıklayınız

YURT İÇİ GÜNDELİKLERİ (Vergiden Müstesna Harcırah Tavan)

01.01.2012 Yılı İçin 43,50 

BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE 256, 257 ve MÜKERRER 257 NCI MADDE HÜKMÜNE UYMAYANLAR İÇİN CEZA TUTARLARI (VUK)

Mükerrer 355 nci Madde

Tıklayınız

4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNDA YER  ALAN İDARİ PARA CEZALARI

İdari Para Cezası

Tıklayınız

KISMI KDV TEVKİFAT ORANLARI

Kısmi KDV Tevkifat Oranları

Tıklayınız

 

Hazırlayan: Şaban Abacı/Yönetici/SMMM

Alomaliye.com 'dan alıntıdır. 

Hoşgeldiniz

Resmi Gazete

RG

Bursa İçİn Hava Durumu

Bursa için Hava Durumu.

 

Adres: Ahmet Hamdi Tanpınar Cad. Bölüntü Sok. Göktaş İş Merkezi No:4 K:5 D:12 Osmangazi BURSA / TÜRKİYE (16050)

Telefon: (+90 224) 221 22 73 GSM: (+90 506) 484 43 43   E-Posta:  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.